Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,48 sept. ZAAKEN VAN 1786.

goeddunken van het andere heeft opgeöij-rd of in haare Steedelyke zaaken de Oppermagt der Meerderhetd erkennen, ?elyk Wy dezelve ook hehben geconfid-reert, en daarom binnen onze Jurisdictie niet gepubliceerd no* g<ahVeerd, involveeïenda dat een Poinft v3n no"oir Bezwaar, en dus volgends de ordre van Regeerins. niet fubieft aan overltemming, en dus op de grievende wyze beleedigende voor de Requestraruen, eri op de hoedaanigheit van deezen ooraeelen Wy, eemee ooaenblikken te moeren (til daan.

Onder die zyn, ja, misfchien minvermogenden,minkundigen, doch zo 'er eenige ftaat op de eenpaange Betichten, van alle zyden te maaken is , zo moet men ver 't grootde aantal van die duizenden van 1 ekenaV ren ouder de notabelfte Burgers rangfchikken, immers rnder 't g<nal der byna drie honderd [ngezeetenen nee?er Stad, Tekenaaren van het laatst bedoelde Addietsan U Ed. Mog., is 'er zulk een overwegend aantal van byna alle On« meest kundiae en notabele gegoede Burgeren, dat de overigen, war 't getal betreft,ingeene -.snmerkiiig ter Waeield komen,

Zoo S men naauwlyks bezeffen kan, welke klem 'r argument, tot verbod der Addresfen voornaamelyk uit de fchaamelheld, en onkunde der Tekenaaren gehnald zal kunnen hebben; — ook feuwren Wy niet begypen, welke gedreigde, hoewel te geevene pohtieke cfien en vervolgingen, ü E l. Mog. bevoegd zou-

rn kunnen zyn in 't werk te (tellen tegen Burgers, die Goddelyke en Menfchelyke Wetten eerbiedigende, doch hunne waarde en die der Burgerlyke Vryheid kennende zich op eene eerbiedige en befcheiden wyze tot Hunne Hooge Repiaïfentanten keeren, de ingeuoo. Pen misbruiken coraaat aanwyzen en op nerltel aan-

drStaat'en valt met hun Welvaart, - met hun Geluk 1 niet 't geluk van »t Land? . BeHeeden U

Ed Mog. anders dan tot hun Heil en in hunne naam de Sloelen van Eer? - ls onze Vader andfche Grond, ls • waare, niet nog doorweekt van t bloed , 'cgeen i.„ hunner Voorvaderen, zoo wel als de onzen, Tof "voorhunnlVryheid plengden? — Hebben zy

Sluiten