Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 178Ö. 157

CXXXIX. Misfive van de Vroedfchap der Stad Utrecht aan de Staaten van Holland, over de circulaire Misfives van Gedeputeerde Staaten aan de Bondgenooten , nopens het voorgevallene aldaar den 2 Augustus, omtrent het verleggen der Staaten • Vergadering , en het afdoen der yerfchillen. Ingekomen in dato 1 Sept,

Ontfangen een Misfive van de Vroedfchap der Stad Utrecht, gefchreeven aldaar op gisteren, houdende derzelver confideratien op de ingredientien van de circulaire Misfives door de Gedeputeerden van de Heeren Staaten derzelver Provincie aan de Bondgenooten afgevaardigt, over het voorgevallene binnen gemelde Sfad Utrecht den 2 der voorfchreeve maand Aujuitus,' als meede over de fletrisfure en het ongelyk dezelve Stad aangedaan, door het verleggen der Staaten - Verdering, met by voeging van derzelver gevoelens omtrent het herftel der rust binnen dezelve Provincie, en toezending van een Misfive door de Vroedfchap der voorfchreeve Stad den 29 Augusty aan Gedeputeerde Staaten gefchreeven, zig bereid toonende om hun Edele Groot Mogende billyke voordragten tot afdoening der verfchillen en tot herftelling der goede harmonie binnen hetzelve gewest, zoo veel in hun is, te appuiëeren , terwyl in hunne prefente omftandigheden wel een Bondgenootfchappelyke intercesfie volgens de gronden der Unie, maar geenzints een Rechterlyke uitfpraak, veel min de Militaire Arm kan in aanmerking koomen; breeder in de volgende Misfive vervar.

Fiat infertio,

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat de voorfchreeve Misfive en By'aage zullen worden geëxamineert door de Heeren van de RidL 4 der-

Sluiten