Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

180 SEPr, ZAAKEN VAN 1786.

tige toezegging door de Vroedfchap meer dan eens aan haar gedaan., dat van haarent wege by U E '. Moet. zoo wel als by de verdere Leden compofeerende de Vergadering der Heeren S'aaten, ten fterkften is geinfteerd, dat deeze Stad en Provincie , immers hangende de deliberatien over de ingeleverde bezwaaren, door geene Troupes mogten bezet worden, met declaratoir, dat zy eene contrarie Refolutie zouden houden voor eene daad van Vyandlyk geweld; maar hier mede hebben zy niet anders bedoeld, dan hunne eigen verzekering, zo wel als de bewaaring van de rust en vreede binnen deeze Stad. Indien U Edele Mog. nu geene nadeelige voorneemens koesteren ten aanzien van dteze Proviucie en Stad; indien U Ed. Mog. althans geene intentie hebben om de redelyke Volksftem binnen de Stad en Steden deezer Provincie, door middel van Militair bedwang, te fmooren, hadden U Ed. Mog. zig in geenen deele over de voornoemde verklaaring van onze Burgery behoeven te bekommeren ; en hoe dit ook zy, indien by U Ed. Mog. deezen aangaande al eenige ongerustheid plaats had, fchoon die dan zeeker ongegrond zoude zyn geweest, aangezien wy volkomen verzeekerd zyn, dat daar toe alhier geene de minfte gefundeerde reden voorhanden is, het geen wy zeer gerust aan U EJ. Mott. eigen overdenking durven overlaaten, hadden U EJ. Mog. even gelyk dezelve zulks nog onlangs hebben begreepen, door Heeren Burgemeesteren de vereischte informatien kunnen bekomen omtrend de veiligheid binnen deeze Stad, terwyi wy buiten dat, indien zulks door U Edele Mog. was gerequireerd geworden, niet in gebreke zouden zyn gebleven, drzelve van alle moogelyke garantie te voorzien, waartoe ons de noodige en voldoen-

Sluiten