Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ept. STAAT EN OORLOG. 1780". 21?

Bondgenootfchappelyke Officier), aan U Edele Mog. volvaardjg aanbieden, bereid zynde, die, op derzelver eerfte aanzoek, d:delyk te prasfteeren en in het werk te dellen. Waar mede, &c.

Aan*de Staaten van Zeelend, Vriesland, Overysfel, en Stad en Linde»

edele mogende heeren!

De gefieldheid der zaaken in de Provincie van Gelderland, en het befluit by de Heeren Staaten van gem. Provincie, met betrekking tot de Steden Elburg en Hattem, genomen,zyn ons van dien aart en van dat gewigt voorgekomen , dat wy geoordeeld hebben, ons ter dier zaake by Misfive aan welgem. Heeren Staaten te moeten addresfeeren, van welke Misfive wy niet hebben willen afzyn een affchrift aan U Edele Mogende by deeze te doen geworden.

Gelyk wy by onze Refolutie van den 25 der voorleden maand noodig hebben gevonden zoodanige voorzieniengen te doen, en die Ordres te ftellen, dat geene Troupes van onze repartitie en binnen de Provincie van Gelderland , of buitrn dezelve, Guarnifoen houdende, na de voorfz. Steden afgezonden, of aan dezelve eenige beveelen wierden gegeeven, dewelke zouden involyeeren,

Om zig in eenige verfchillea tusfehen Burgers èn Burgers, of Burgers en Regenten , waar dezelve binnen deeze Republicq moeten ontdaan, te immisceeren of te bemoeyen. Zoo (trekt het ons nu tot een byzonder geO j noe-

Sluiten