Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 26?

Wy hebben daar op aan (ton ds gemeend ons van de waarheid van dien te moeten csrtioneeren, en daarom goed gevonden het bericht van Burgemeesteren, en Schepenen der Stad Elburg te requireeren , of het waar was, dat de voornoemde Publicatie aldaar niet mogt zyn gcproimi!geert,, en geaffigeert en, zo ja, om dan aan cns op te geven de redenen, waar door zulks zouden mogen zyn veroorzaakt.

't Welk tot gevolg heeft gehad, dar Wy, na ver. loop van agt dagen daar na, hebben ontvangen eerst een Misfive op den naam van den Magiftraat, en Gezworen Gemeente der Stad E'htirg zullende dienen tot bericht op 't gunt voorfz,; en daar na eene byzonde re Misfive dóór vier Leden van de Magiftraat der gemelde Stad ondertekend waar by dezelve, met byvoeginge van eenige (tukken, waar uit zoude kunnen blyken 't geene aldaar op dit fubject gepasfeert was, tot hunne decharge veiklaren geen deel te hebben gehad, in 't verhinderen van 't doen promulgeren en affineren der gemelde Publicatie, eu vooris zo wel het daar omtrent door twee Leden van hun Collegie, nevens agt Gemeens Lieden, in eene onwettige en incompetente Vergadering gerefolveerde, als het dien aangaande door dezelve gegeven bericht aan den Hove te houden voor illegaal, informeel, inconfiituiioneel, en onbeftaanbaar.

Wy hebben na leclure van de eerst gemelde Misfive wel aanftonds geobïèrveerd, dat Wy alleen hadden gevordert het beiïgt van Burgemeesteren, Schepen en Raaden der Stad Elburg, en geenzints mede van de Gemeente aldaar, zulks dat, zo de Gemeente op dit fubject iets aan ons hadde voor te dragen gehad, dezelve zich daar toe afzonderlyk by een behoiiiiyk Request aan ons hadde behooren te addresfeeren.

Dan vermits den inhoud van dit Stuk op zich zelve, waar door de waarheid van de aan ons gedaane delatie volkomen wierd geconftateert, zo veele gewigtige bedenkingen en reflexien aan ons kwam op te Ieveren, hebben Wy, onvermindert onze nadere Deliberatien over dit Gemeenfchappelyk bericht, goedgevonden , het zelve zo wel als' de gementioneerde dasr na 'ingekomen* Misfive van vier Leden van de Magiftraat

"van

Sluiten