Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786".' 2?s

te zullen laten aftrekken, van de cordare en bedaarde verdediging der Ons toevertrouwde Volks Rechten, welker bewaring Wy als onzen onvermydelyken pligt befchouwen, en welkers behandeling U Ed. Mog. en ook Wy elk in onze betrekking eens plegtig zullen moeten verrekenen.

Wy bevelen U Ed. Mog. in de Befcherming des Allerhoogften. Terwyl Wy blyven,

(Önderftond)

idele mogende heeren!

U Ed. Mog. Goede Vrienden,

De Magiftraat et? Gezworen Gemeente der Stad Elburg.

Gefchreven te Elburg, op den 10 Augustus 1786.

Ter Ordonnantie derzelver $

(Was getekend}

Hsrm. henr. viTRtNCA, Secretaris.

't Opfchrift was,

edele mogende heeren!

Raden des Furftendotns Gslre en Graaffchap1 Zutphen, onze byzonderen goede Vrienden ,

Te Arnhem.'

xxxiv, 5 b r.

Sluiten