Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«■re. STAAT EN OORLOG. 1786. 27J

Ten welken einde hier van mede ten fpoedigften aan de refpective Magiftraten van de gemelde twee Steden zal worden kennisfe gegeven, met recommandatie en uitdrukkelvke last, om tot het innemen en plaatzen van de gemelde Troepen iii hare Steden, alle mogelyke faciliteit ter bereiking van Hun Ed. Mog. ferieuie intentie toe te brengen.

En dat voorts 't Hof Provinciaal zal worden geauthorifeert, gelyk geauthorifeerd word mits deezen, om, na dat zal zyn geïnformeert, dat het gemelde Guarnifoen in de Stad van Elburg zal zyn aangekomen, zich ten fpoedigften, en Corps, geadfifteert met de Momber en S. Momber dezer Landfchap derwaards te begeven , en aldaar namens Hun Ed. Mog. die gewisfe Ordre te ftellen, dat »s Landfchaps geavrefteerde Pu. blicatie van den 11 Mai 1786, aldaar werkelyk werde gedaan op zo eene wyze, als na omltandigheden meest convenabel zal vinden. . .

Voords, om aanftonds tegens die geene welke wet» reeds feitelyk tegens het publiceren van 's Landfchaps gerefolveerde mogten hebben geopponeert, of zich verder mop ten opDoneren,te daen procederen , en Recht en Juftitie "tegens de fchuldige te adminiftreren, en in t generaal over al *t voorgevallene in de gezeide Stad. kennisfe te nemen, en de goede ordre te herft ellen, makende tot dat einde, zo nodig, mede gebrük van de aldaar als dan gevonden zullende worden s Lands M litie, dewelke verpligt zal zyn hare Ordres en bevelen in alles te refpecteren, en te gehoorzamen, en, na dat alles aldaar in rust, en onder betaamlyke gehoorzaamheid zal zyn gebragt, wederom na hare gewoone Refidentie-Plaats binnen de Stad Arnhem terug te keeren, en, wanneer het verblyf van het Guarnizoen aldaar, *t zy voor het geheel. het zy voor een gedeelte, niet nodig mogt worden geoordeeld, als dati daar van aan Zyn Hoogheid als Kapitein Generaal ken. nisfe te geven, om verder over het verblyf daar ter plaatze, of emploi elders van die Militie, zodanig te kunnen disponeren, als zal gelieven goed te vinden; wordende 't voorfz. Hof verder geauthorifeerd, om Voor naar vertrek na Elburg aan de Magiftraat van die S 9 Stad,;

Sluiten