Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3a8 sept. ZAAKEN VAN

derlard unvoerde, dat egter kon verzeekeren, dat niemand gewald in zyn Rtcbr, Goed of Vryheid zou gefchieden, dat het aan" de Steden Hattem en E'burg ftond, om onder voldoening aan de orders van den wettigen Souverain van Milnair geweld bevryd te blyven-dat de intentie van her zenten van feei Guarnifoen was, om op een conftitutioneele wyze onderzoek te doen na de oorzaak der Onlusten, zonder geëxponeert te zyn aan de feditieufe bewegingen van or.rui-tiffe Perfoonen, dat de Magiftraaten van de Steden van Overysfel beter gedaan hadden hunne Burgeren terug te houf den van het Territoir van eene andeie P:o■ , vincie gewapend in te trekken, dat ook het zenden van Militie na eene of ardere S'ad niets ongewoon was, dat men in O 'crysfel zig hier'over uier behoefde te ontrusten, dewyl Zyn Hoogheid wel kende zyn pligt en eed aan de S'aaten van O/eiysfel gc' daan, en geen Troupes derwaard zou zenden , zonder derztlver requifitie en ordre ; waarop aan Zyn Hoogheid in fubftantie wierd geantwoord, dat, dewyl de Steden waartegen Militie gerigt wss, althans Hattem genegen was om in het vriendelyke zig te vergelyken, men dus verhoopte, dat Zyn Hoogheid zou it teicedeeren, dat inmiddels geen Militair geweld gepleegt wierd, dat het de Regeeringen der drie Steden ondoenJyk was hunne Burgeryen terug te houden , cat ook van alle Oorden Burgeren en Ingezeetenen kwamen toefchieten, en een gemeene zaak rosskter), en dat dus een Burger-Oorlog te dugten was, zoo de Militie niet belet wierd om voort te gaan; dat al verder daar- het tusfehen Leden en S eien van eene Provincie different was let zelve na den eeifien Arrieul van de Unie, by weege van Juftitk arbiters of accord op aan

te

Sluiten