Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stpT. STAAT EN OORLOG. 1786. 3*9

te bieden mediatie behoorde beflift te worden; en dat daar op Zyn Hoogheid herbaalende zyn pligt, .om als Capitein Generaal (lipt de ordres der Staaten te obedië°ren, voort wierd aangemerkt,dat men Zyn Hoogheid niet in qualiteit als Capitein-Generaal, maar als Stadhouder, zy* wel van onze ProviEcie a!s van Gelderland adiëerie, en dat het een der wezentlyke rechten en pra> eminentien, zoo wel als de pligt van een Stadhouder is, om te zorgen, dat deeenigheid zo veel mogelyk geconferveert,en conform de Conftitutie te weik worde gegaan, dat zy Heeren dus verhoopten, dat Zyn Hoogheid doch zou gelieven, te intercedeeren, dat inmiddels geen geweld • gepleegt, maar een gedugte Burger- Oorlog voorgekomen wierd ter confervatie van het lieve Vaderland , en ten wezentlyken dienfte van Zyn Hoogheid en hoogstdeszelfs Doorluchtig Huis, waarop Zyn Hoogheid zeide dat Zyn pligt wel kende , doch 'er verder niet aan doen kon, zoo als nog eindelyk Zyn Hoosheid verder verzocht zynde tot emploi van hoogstdeszelfê credit antwoorde, dat geen credit meer hadde, en dat het dus befpottelyk zoude weezen, om van hem te vereen het emploi van het zelve.

Waar op de Conferentie gefcheiden >«.

Dit is, Edele Groot Mog. Hseren! de fubftantieele inhoud dier conferentie met Zyn Hoogheid, voor zco v:rre onze Heeren Gecommitteerden zig kunnen te binnen brengen, zonder aan de juiste woorden oF order waar in die zyn voorgedragen gehouden te kunnen zyn, zullende U Eiele Groot Mog. uit confrontatie der Misüven van de Steden Deventer en Campen, met deezen bier omtrent vollediger geinformeert kunnen

worden* x 5 Waar

Sluiten