Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 361

als van Utrecht, zouden kunnen worden geadhibeert, een gedeelte dier Heeren zig zouden begeven naar ieder der gemelde twee Provintien , ord hunne goede Officien aantewenden, dat de exteerende geichillen , het zy door minnelyk accoord, of wel door gemelde Heeren, als Arbiters, worden afgedaan'en langs dien weg de rust en eendragt herfteld. —ƒ Wy hebben gemeend, dit expediënt in het byzonder aan de ferieufte attentie van U Ed. Gr. Mog. voortedragen en aantebevelen, met vriendnabuurlyk en inftttntelyk verzoek, dat U Ed.Gr. Mog. door derzelver gewigtigen invloed ten zeiven einde, hoe eerder zoo beter, op het efficacieufte gelieven medetewerken, • en over zulks van nu af aan te furcheeren alle zoodanige Deliberatien, welke tot het marschvaardig ftellen van Troepen , op Hoogstderzelver Provintie gereparthicerd, eenige betrekking kunnen hebben , gelyk wy dan ook, zoo om redenen van deze aangehoden mediatie als anderzints, U Ed. Gr. Mog. verzoeken, van gedaane Aanfchryving aan den Coilonel Kempe aftezien, en daarop geene Patenten te laten volgen, opdat wy niet in de onaangename fituatie worden gebragt, om te attaché daarop, hoe ongaarn ook, te moeten weigeren en den uitmarsch te beletten, ten ware U Ed. Gr. Mog. zig verpligt zouden vinden, zoodanige nadere redenen en motiven aan ons te fuppediteeren, waar door wy zouden kunnen worden gepermoveert, aan meergemelde Aanfchryving van U Ed. Gr. Mog,, in zoodanig byzonder geval, zonder dac hetzelve immer in confequentie zal kunnen worden getrokken, te defereeren. —— Voorts geven wy by dezen aan U Ed. Gr. Mog. kennis, dat wy Zyne Hoogheid, als Kapitein- Generaal, hebben verzogt, geene verdere Patenten te willen afgeven aan eenige Troepen, om te marcheeren naar de Provintie Gelderland of Utrecht, maar integendeel, om de op marsch zynde of reeds ingekomene te gelasten naar hunne vorige of andere gefchikte Guarnifoenen re retourneeren. Waar mede enz.

2 5 . CLXXIX.

Sluiten