Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 25

Memorie omtrent de Kleeding der Compagnie Cent-Suisfes.

Wanneer de Compagnie Cent-Sufsfes is gekleed geworden, hebben de kosten van derzelver Monteering bedragen een fomma van . . ƒ22580 0:0 Waar van de betalinge is gedaan in 48 termynen of vier jaaren met . . . 470 8 4 Ieder lopende maand, zoo als in de Ordonnantiën van Soldyen, voor dezelven 'smaandelyks is goedgedaan : de voorfz. Compagnie zoo met groote als kleine Monteerin gen, is gekleed, den x Mey 1785, zynde daar op betaald 17 termynen tot 30 September 1786, bedragende . 6585116 6 De keine of dagelykfche Monteeringen door dezelven moeten gedragen werden de tyd van twee jaaren , en dus tot 30 April 1787, waar van de kosten voor ieder termyn zyn opgegeeven tot f 177: 1: 8 , daar van zoude de betaaliog komen te cesfeeren met ge. melde 30 April 1787. De groote of beste Monteerin gen moeten gedragen worden vier jaaren, welke expirceren j met 30 April 1789, waar van ■ ieder termyn van maandelykfche betaaling bedraagt . 293116 8 En vermits de licentieering van '1 het Corps, zoudsn de termy- [

B5

«en

Sluiten