Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 sept. ZAAKEN VAN i?86V

den grond te leggen tot eene reconciliatie, welke alle onlusten verbande, alle fchaadelyke buitenland, fche influentie afweerde , alle verdenkingen verdreef', de harmonie en het vertrouwen onder alle de Bondgenooten deed herleven, de rust en kalmte in den Lande herftelde, den bloey en voorfpoed der Inwoonderen van deeze Republiek bevorderde, en daar door het lieve Vaderland van den Oever des verderfs tot den luister van voorige daagen te rugEc brsct.

Wv houden ons van de cordaatheid en Vaderlandsliefde van üw Edele Mog. te wel verzeekerd, dan dat wy een ogenblik in twyM ftaan, of Uw Edele Mog. zullen deeze onze offerte in het ware ligt befchouwen, en niet aarzelen, om dezelve, als geen ander doel hoegenaamd dan 'sLands behoudeniïfe hebbende, te accepteeren.

Waar meede,

Edele Mogende Heeren , byzondere goede Vrienden , Wagebuuten en Bondgenooten, Wy U Edele Mogende beveelen in de befcherminge van God Almagtrg, Leeuwarden den 30 September 1786.

, (Onder ftond)

U Ed. Mog. goede Vrienden.

De Staaten van Vriesland,

(was geparapheert)

J. C. BEftGSMA, Vt,

(Lager ftond)

Ter ordonnantie van hun Edele Mog.

(was geteekent)

A. T. VAN SMIHlA.

"CLXXXIX;.

Sluiten