Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OCT.

STAAT EN OORLOG. !?8fl. 147

verder mogten oppofeeren , te doen Procedeeren, en Kegt en Juftitie teegeDS de fchuldigen te adminiftreeren; en in 't Generaal over al het voorgevallene in de gezegde Stad kennisfe te neemen , en de goede ordre te herltellen; makendetoï dat einde, zoo nodig, meede gebruik van de aldaar als dan gevonden zullende worden 's Lands: Militie,dewelke verpligtzal zyn haare Ordres en Beveelen in alles te reibecteeren en gehoorzaamen, en, na* dat alles aldaar in rust, en onder beramelyke gehoorzaamheid zal zyn gebragt, wederom naar haare gewooue Refidentieplaats, binnen de Stad Arnhem te rug te keeren, en wanneer het verblyf van 't Guarnizoen aldaar, het zy voor *t geheel , het zy voor een gedeelte, niet nodig mogt worden geoordeeld , als dan daar van, aan Zyn Hoogheid, als Capitein Generaal, kennisfe te geeven , om verder over het verblyf daar ter Plaatze, of employ elders van die Militie zodanig re kunnen disponeeren , als za|' gelieven goed te vinden.

Wordende het voorfz, Hof verder geauthorifeerd^iy om voor haar vertrek naar Elburg aan de Magiftraat van die Stad, van den dag, wanneer voorneemens zyn zig met haare Suppoosten aldaar te vervoegen , advertentie te geeven, ten einde dezelve Magiftraat in tyds de nodige praeparatien tot derzelver receptie, en verzorging van de nodige Logementen te konnen maken.

Alles nogtans ongepra?judicieert de Ordinaris Jurisdiclie in de gemdde K a . Stad

Sluiten