Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct» STAAT EN OORLOG. 1786. 185

leeren, dat die Vergaderinge aan geen vaste plaats binnen de Provintie is verbonden- Men heefc de bewaarplaats der getveeren opengebrooken, en daar uit de geweeren voor de Gemeene Penningen aangefchaft, tegen wil en dank van die geene welke de bewaring daar van was toebetrouwd , weggenomen; en zelfs by eene zeer honende lnfinua. tie aan een Lid onzer Regeeriog» op naam van de Burgery der Stad Utrecht, violente bedreigingen gedaan, indien hy op de Vergaderinge der Heeren Ordinaris Gedeputeerde Staten, wegens onze Stad Gecommitteerd , zig niet en geliefde te voegen naar het geene . men goedvond hem daar by voor te fchryven; gelyk men niet min Despotieke bevelen en fterke bedreigingen aan bediendens van de Provintie afgegeven en gedaan heeft, dezelve belettende de plichten van derzelver Officie te betrachten, zo veel men oordeelde dezelve feitelyk in bedwang te kuDnen houden ; geweldadigheden , ftremmingen en fchendingen van rechten , die volftrekr alle goede order den bodem inflaan, en het Recht van den iterktten alleen zoude doen gelden! Die wy gevolglyk met geen mogelykheid by aanhoudenheid kunnen of mogen gedoogen, dan waar tegen wy in de onvermydelyke verpiigtinge zyn om ten fboedigfte die hulpe en bafcherming van U Edele Groot Mog. te verzoeken, welke wy meenen uit kragie van het 'Bondgenootfchap van Hoogstdezelve te mogen verwagten, daar wy alle die banden welke de Burgermaatfchappy kan verëenigd houden in deze Provincie , meer en meer willekeurig zien verbrecken, en onze Ingezeetenen tegen zodanige feitelykheden , zonder eene genoeg vermogende Befcherminge niet en kunnen worden gelaten , dan met dezelve in dac opzigt aan de verderfelykfte gevolgen te exponeeren.

Wy eindigen dus met te mfteren, dat C Edele Groot Mog. toch niet gelieven te verwylen in ons derzelver Bondgenootfchappelyke Officien op eene Conftitutioneele wyze te prffifteren , en ons by onze Rechten te maintineeren, maar ten fpoedigllen te M 5 co-

Sluiten