Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 nov. ZAAKEN VAN 17»$.

en Contractanten der daar by gerouleerde hulp en befcherming, geene leedige Aanfcnouwers van de infraftie onzer Conftuiitie zvn zullen, maar het zo edel begonnen werk zeer zeker ten einde willen en zullen brengen.

Dan , Edele Groot Mog. Heeren , onze rood is drukkende, ons gevaar is dreigend; wv zyn uit onze Wooningen verdreven door 'sLands Militie; binnen onze verlatene Steeden regeeren niet de Wetten , maar t geweld, niet de regtveerdigheid, maar de Militaire » overmaat, en een groot aantal onzer Burge-

re, zyn uit eenen redelyken , ja bloeyendea welvaart in de uiterlte armoede gedompeld, voiltrek' bui.en Haat gebragt om door hun eerlvk zweet hunne Echtgenoten en Kinderen te voeden, en, van nuttige Leeden der Burner-Maaifchappy, tot voorwerpen van el. lende geworden, aan welken helaas geen andere toevlugt , dan de liefdadigheid hunner Meedeburgeren is overgebleven: een denkbeeld, een toevlugt , die ieder wel geplaatst hart gevoelig grieven moet.

En hoe kan 't anders, daar vooralen voornamelyk binnen Hattem (fchoon de beide Steeden in veele opzigten een gelykelyk on. gelukkig lot getroffen hebben; de aangehitfte Soldaat erger dan in een Vyands Land gewoed heeft , veeier onzer Bezittingen hebbenze geruïneerd , onze Goederen gerooft, en die ze niet rooven konden zyn vermeld geworden, zonder zelts 't geen men onder de nWfchen 't heiligfte houd te onzien, en dat op zodanige wyze, dat men by de Barbaarfche V-dkeren , in de eeuwen van Onmerifchelvkhtid en onkunde tegen hunne wreedfte Vvanden van eene diergeiyke algemeene Militaire woede, roof en plundering naauwlvks voorbeelden zal kunnen aanvoeren, —en dat, wy fchrikken 't te zeggen, onder t oog hunner Chefs en Officieren.

Sluiten