Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hov. STAAT EN OORLOG. 1786. 239

Wy verzwaaren de zaaken niet, Edele Gr. Mcg. Heeren, wy zyn zelfs niet in (laat de aangerigte gruwelen uit te drukken , terwyl U Edele Groot Mog. dat begeerende , die ter llaving uit een aantal beèedigde Getuigenisfen , per Copias authenticas hier by fub N°. 1—16. zullen kunnen verneemen, ofwel oneindig fterker uit die, welke door de Magiftraat van Zwolle zyn ingewonnen, en aan den Raad van Staaten op derzelver requilitie gezonden zyn , waar toe wy ons gedragen.

En dit alles is gefchied door de Militie van den Staat, waar onder in de eerfte plaats 'c Regiment van den Erfprins en anderen , ja zelfs 't Regiment geleid door den Collonel van Plettenberg, gezonden door de meerderheid der Gelderfche Staatsieeden op fchriftelyk bevel en met meest mogelyk actief overleg van den Stadhouder, door Troupes, die van Noftitz genoemd, nog zo onlangs de uitmuntende blyken van'liefdeen genegendheid der Nederlanderen in de grootfte maat ondervonden hadden, blyken, die elke gevoelige Ziel onder hunlieden in 't aanzicht vliegen , en tegen hen getuigen moeten! gruwelen, die men op alle mogelyke wyze zoekt te verkleinen en te bewimpelen, en mitsdien, God weet het, wel voor altoos wenschte te fmooren.

En och of deeze de eindpaal onzer rampen was.

Men gaat nog al binnen onze verlaaten Steeden, binnen onze ongelukkige Muuren met de despotiekfte willekeur te werk.

Vooral te Elburg leeft men op Militaire discretie als op Vyandlyken Bodem; de Huizen van veele gevluchte Ingezetenen zyn , ja zelfs op last van een enkel Schèepen, opengebroken en door de Militie betrokken , hunne Goederen worden nog zelfs onlangs door diefftal en huisbraak gerooft, hunne

fcha*

Sluiten