Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nov. STAAT EN OORLOG. 1786. 295

lieden, als andere (landen binnen de Stad Rotterdam , over het gedrag van den Stadhouder dezer Provincie, en waar by uitboezemen hunne gevoelens van liefde en attachement voor Hun Edele Groot Mog. in het tegenwoordige delicate tydftipi en concerneerende verder de waarneeming der Stadhouders-, Capitains- en Admiraals-Ampten door één Perfoon; breeder hier na geinfereert.

Fiat Infertio.

Waarop gedelibereert zynde, hebben Hun Edele Groot Mogende, met opzigt tot de fentimentèn door de Supplianten voor Hoogstdezelven gedeclareert, ten uiterften gevoelig over de blyken van verknogtheid aan de Eer en Regeëring van Hun Edele Gr. Mog., zo wel als aan de algemeene belangen van het Vaderland , in het voorfz. Request gemanifesteert, en niet dan met het grootlle genoegen kunnende befchouwen de recht Vaderlandfche verklaring der Onderteekenaren van hetzelve en voor hunne conftituanten, goedgevonden en verftaan. de voorfz. Requeste ten dien opzigte, vermits daar omtrent geen fpeciaal verzoek is gedaan, verder aan te neemen voor Notificatie: en zal daarvan Copie ten hunnen behoeve worden uitgegeeven tot der. zeiver informatie; zullende dezelve Requeste, met opzigt tot den verderen inhoud, worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het groot befogne , en de Vergadering daarop gediend van derzelver confideratien en advis.

De Heeren van de Ridderfchap en Edeleu hebben tot de voorfz. Refolutie niet ge. concurreert»

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Bnelle, Enkhuizen, Edam en Medemblik, hebben tot het eerfte Lid der voorfz. Refolutie, zo als dezelve is leggende. niet geconcurreert. n-

Sluiten