Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

my.' STAAT EN OORLOG. 1786. 3oï

te ftellen het employ van 's Lands Militie ter repartitie van deze Provintie ftaande welke zy begrepen juist tot dat einde te worden onderhouden ; namelyk om de Vryheid hunner Land- en Bondgenooten tegen alie oppresfie te beveiligen.

Dat zulks zoo by hunne Vroedfchap als by Uw Edele Groot Mog. was geweest van dat gunftig gevolg, dat door U Edele Groot Mog. aan de voorfz. Troepes en aan den Capitein Generaal zoodanige aanfchryvingen gedaan zyn, waar door dezelve Troepes herwaards gekomen en direcï onder de gehoorzaamheid en in de macht van Uw Edele Groot Mog. gefteld, en in diervoegen geplaatst zyn, als meest dienftig is geoordeeld om deze Provintie te dekken , en by de hand te zyn, tot alzulke hulpe, als de Stad Utrecht wanneer dezelve geweldadigerhand geattacqueerd wierde, zoude nodig hebben.

Dat de Ondergetekenden dit alles met zoo veel dankbaarheid erkennen, als zy met admiratie befchouwen de voorzichtigheid van alle de fuccesfive maatregulen door Uw Ed. Groot Mog. in deze criticque tydsomftandigheden genomen , en de gemaatigdheid, met welke Uw Edele Groot Mog. hebben gebruik gemaakt van Hoogstderzelver Souvereme en onbetwistbaare Macht, met betrekking tot den verftokten Prins, die, daar Hv de wdlust der Natie geweest is en had kunnen Wy ven , zich in zoo verre heeft laaten verblinden, en tot zulke gehafardeerde en onvetichoonbaare misftappen heeft laaten verleiden , dat Hy thans voor de Republiek volltrekt onnut is geworden.

Dat de Ondergeteekenden overtuigd zvn. dat het in de Vergadering van Uw Edele oroot Mog. aan geene Cordaatheid noch Standvastigheid mangelt, en dat 'er zeer duchtige redenen kunnen en zullen geëxteerd

heb*

Sluiten