Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3Ó hov. ZAAKEN VAN if86*

jgnoreeren, welke maatregelen en welke regëeringsform Hun Edele Mog. zouden adopteerert; dan zy twyfelen geen oogenblik, of de Heeren van Middelburg , die de grootheid deezer gebeurtenisfen naar haar gewoone wysheid en doorzigt zo wel penetreeren, zo als Hun Ed. Achtb- gereedelyk zullen avoueeren , dat 'er waarlyk een verbaazende" verandering in de Conftitutie en Kegeerihgsform deezer Provintie zoude moeten gebeuren , om dezelve zo kleen van omtrek, zo gedelabereert in haare finantie, zo diep vervallen in haare Fabriecquen

en Koophandel, te maintineeren. Zodraa de

verandering deezer Conflitutie en daar uit proflueerende Regeerinf sform het noodzaakelyk gevolg van dit gemanifesteerd Systhema werdt ter effect gefield , verroeeueri Hun Edele Achtb. een p rint te zyn van groot gewigt, dat volgens de order der fiegeering niet met de meerderheid conélufibel is. ^— Hun Edele Achtb. zyn de eerfte niet die dit hebben uitgevonden en gefield: men vind het duidelyk in de befchryving van den Teegenwoordigen Staat van Zeeland , door zeer voornaame Staatsmannen in deeze Provintie opgefteld, in het odé Deel van de Teegtnwoordige Staat van alle Volken Fol. 54. „ Volgens de Wyze van Regeering in de ,, Provintie van Zeeland word by de Meerderheid geconcludeert, uitgenoomen in zaaken, die vol„ gens de oude order der Regeering of by uitdrukkelyk befluit daar van uitgezonden zyn, als ophelling van Schattingen , nieuwe Belastingen , Tractaaten van Oorlog of Vreede, en Verandering van Regeering." Dit laatfte bevestigt de Meening van Hun Edele Achtb, volkoomen, en leid hen tot het tweede point om aan de vraagen der Heeren van Middelburg te voldoen, met die klaarheid, dat dezelve volgens hun penetrant oordeel flraks zullen overtuigd zyn, dat 'er in het Systhema der Heeren van Zierikzee , niets is, dat tot eenige onwettige of gevaarlyke Staatkunde kan aanleiding geeven.

Hun Edele Achtb. verwagten, dat uit de aange. haalde Woordeft en het geavanceerde , de Heerea

van

Sluiten