Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S46 nov. ZAAKEN VAN 1786,

Aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland,

Geeven met behoorlyken eerbied te kennen de Ondergetekenden , ilurgers en In* wooners der Stad Delft en de Jurisdictie van dien, van, enz.

Dat Zylieden, wel verre van onverlchillig of ondankbaar te zyn nopens de Landsvaderlyke zorge van U Edele Groot Mog., integendeel niet willen afzyn aan hunne duure verplichtinge te voldoen, en alzo openlyk en voor het oog van de geheele Natie te betuigen de verknochtheid en de levendigfte gevoelens van dankbaare erkentenisfe , waarmeede zy aan ü Edele Groot Mog. verbonden zyn, wegens Hoogstderzelver Vaderlanden Vryheid-lievende pogingen ter behoud van Vrvheid en Voorrechten, en byzonderlyk wegens die cordaate Refolutien, welken Uw Ed. Groot Mog. zo met opzichte tot de Troupes, ftaande ter repartitie van deeze Provintie, als voornamelyk ten reguarde van den Heer Capitein-Generaal, in de omftandigheden van zaaken , welken zedert eenigen tyd binnen deze Republiek hebben plaats gehad, hebben gelieven te nemen.

Dat, hoezeer het fchynt, dat deze allezints pryswaardiee demarches van Uw Edele Groot Mog. , welken de openlyke goedkeunnge van het grootfte, beste en verlichtfte gedeelte der Inwoneren dezer Republiek hebben weggedragen, gevoegd by de beloofde Protectie van Uw Edele Groot Mog. aan de onderdrukte Ingezetenen van Elburg en Hattem, wel zyn geweest van zodanig effect , dat daar door de woede des gewelds, welke de twee evengenoemde Stem in Staat hebbende Steeden, met adfiftentie van den Militairen Arm, op eene allergeweldadigfte wyze van hunne

Sluiten