Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iïov» STAAT EN. OORLOG. 1786. 19

CCXXX. Requesten van Burgers en Inwoonders van Heusden en van het Dorp Oud-Beyerland, met een Declaratoir hunner gevoelens voor Hun Edele Groot Mogende; en om dadelyke Prxflatie der beloofde hulp aan de Steden Hattem en Elburg; met betuiging van Hun Edelé Groot Mog. gevoeligheid en genoe* gen ever de gedeclareerde fentimenten voor Hun Edele Greot Mog. In dato 22 Nov. 1786,

Ts geleezen de Requeste van een aantal Burgers J. en Inwoorders der Stad Heusden, waarby, na betuiging der Verknogtheid en Jevendigfte gevoelens van dankbaare erkentenis voor Hun Ed. Groot Mog. Vaderlands- en Vrybeids-iievende Pogingen, tot behoud van Vryheid en Voorregten , en byzonder voor de Cordate Refolutien, zo met opzige tot de Troupes op deeze Kepartitie , als voornamelyk ten reguarde van den Capitein- Generaal 3 voorts, om geallegueerde reedenen verzoeken, dar. Hun Edele Groot Mogende de Ingezeetenen der Steden Elburg en Hattem dadelyk gelieven te prsfteeren de hun beloofde Hulp , en ten dien einde ten fpoedigften in 't werk te Rellen of te doen ftellen de best gefchikte efficacieufe middelen , om de gevlugte en verdreevene ingezetenen der gem. twee Steden te doen genieten de door Hun Edele Groot Mof. hun toegezegde Protectie en het effect der Unie, en hen alzo Wederom kost- en fchadeloos te doen ftellen in de posfesfie hunner Woningen en Bezittingen, en hen voorts te doen jouisfee-s ren van de Regten en Privilegiën hen Wettig Con^ peteerende; breeder hier na geïnfereert.

Fiat Infertio.

Als meede een foortgelyk Request van verfcheïde B 3 fur*

Sluiten