Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»ec. STAAT EN OORLOG. 1786. 149

ceeren , fiets waar van Wy ten uiterften afkeerig zyn) en als beftonden de aan Ons gedaane klagten eeniglyk in verregaande exclamatieti, zonder dat U Edele Mog, konden goedvinden, om Ons daar omtrent te disabufeeren, of aan te toonen, dat de faiten in der daad exteerende, en de bedryvers dier euveldaaden ongeftraft blyvende, de ongelukkige flagtoffers geen billyke aanfpraak op de medelydende hulp hunner Bondgenooten zouden hebben. Wy zouden wel terftond naa die op 't accepteeren dier Mediatie hebben aangedrongen, hadden Wy niet gevreest, dat eene, zoo 't Ons voorkomt, ten onrechte tegens Ons opgevat ongenoegen alle Onze pogingen haare kracht zoude doen verliezen. 1 hans daar een diergelyke demarche door de Staaten van Overysfel en Stad en Lande by U Edele Mog. is gedaan, vleijen Wy Ons dat aan een bedaarder overweeging van Ons voorftel zal worden plaats gegeeven, en durven daarom U Edele Mog. op het vriendelykfle doch tevens allerernftigfte exhorteeren , om als nog in confideratie te rieemeD, .dat offchoos U Edele Mog. de zaak van Hattem en Elburg befchouwen als van wederfpannige Ingezetenen, het tegendeel echter door de Ingezetenen dier Steden niet alleen, maar ook door de Regenten derzelve, en dus door Mede-Staatsleden word flaande gehouden.

Dat dit bloote voorftel zelve reeds de gepastheid eener Mediatie aantoond, terwyl naar maate U Edele Mog. van de gegrondheid hunner fustenue meenen overtuigd te zyn, U Edele Mog. zoo veel te eerder de Mediatie kunnen accepteeren, als zoo veel te geruster kunnende verwagten , dat de Mediateurs alle hunne vermogens zullen in 't werk ftellen, om de voornoemde Steden van haare fustenue te doen afzien.

En waarlyk, Edele Mog. Heeren! wanneer na eene van wederzyde aangenomene Mediatie de zaaken ten genoegen van l) Edele Mog. zullen wezen gefchikt en de voornoemde Steden van haare prsterjfien zullen wezen gedehorteerd, dan, maar K 3 dan

Sluiten