Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijp cec. ZAAKEN VAN 1786.

En zal de voorfz. Nominatie, met byvoeging van Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 14 dezer by Misüve worden gezonden aan den deer Erf-Stdhouder, ten einde daar uit door zyn Hoogheid voor den 6 Jannary 1787 Electie worde gedaan ; en aan den Hoofd-Üfficier der Stad Rotterdam toegezonden , om den gcëligeerde , ot geen Eleüie ingekomen zynde, den Perioon op de Nominatie boven aanftaande, in Eed te neemen.

En zal Extratf deezer Refolutie gezonden werden aan den Hoofd-Gfficier, mitsgaders aan Burgemeesteren en Vroedfchappen der Stad Rotterdam, -tot derzelver informatien en narigt refpect-ivelyk.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen tot de Refolutien van den 14 en 19 deezer niec geconcurreert hebbende, hebben zig in de voorfz. Nominatie niet ingelaaten.

De Heer van Wasfenaar Heer van Starrenburg , heeft geinhereert zyn begrip dat de voorn. Refolutie van den 14 deezer wel en wettig is genomen.

Da Heeren Gedeputeerden der Steeden Delft, Brielle, Edam en Medemblik, hebben geinhereert hun Declaratoir .op de Refolutien van den 14 en 19 deezer gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Am"frerdam, hebben geperfifteert by hun Aanteekening op de Refolutien van den 14 en 19 deezes gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam , hebben zig in de voorn, deliberatie niet ingelaaten.

De Heeren Gedeputeerden der Steeden Gorinchem en Schiedam, hebben geinhe-,

Sluiten