Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330 jan. ZAAKEN VAN 1787.

Misfive van den Raad van Staa° te.

Ree. l9l Decemher ^ ' HOOG MOGENDE HEEREN!

Hoe zeer Wy gehoopt hadden, dat Wy in Haat zouden zyn gefteld , om voor het uiteinde van dit Jaar te kunnen fonnee» ren, en met de gewoone plechtigheid aan U Hoog Mog. over te brengen eenen nieuwen Ordinaris en Extraordinaris Staat van Oorlog , in dier voegen ingericht, dat daar by voldaan zoude zyn geweest aan de reflexten van tyd tot tyd door deezen en geenen der Bondgenooten daar omtrent gemaakt, zal het echter niet nodig zyn de reedenen te detailleeren , waarom Wy aan U Hoog Mog. maar alleen kunnen doen toekomen den neevensgaanden Jixtraordinairen Staat van Oorlog. En hier omtrent moeten Wy V Hoog Mog. doen remarqueeren, dat, offchoon het montant der T raftementen en Per fioenen op den laatst voorgaanden Extraordinairen Staat van Oorlog gebragt, blykens den hier agtergevoegden Staat van vermeerdering en vermindering, effeétivelyk is verminderd met ƒ 0500:6:0; deeze ExtraordinairenStaat echtermonteerd opƒ67568:9:11 ter lopende Maand.

Want behalven de Officieren in en voor den Jaare 175a gepenfioneert en gereformeert, hebben als nu op deezen Staat ook moeten worden gebragt die der laatst gereduceerde Corpfen van den Generaal Grave de Maillebots; den Colonel Ptince van Resfen-Darmfiadï den Colonel de Matha; den Lieutenant-Colonel Sternbach; den Major de Lega; den Cayitein Weisfenburg en nog zestien Officieren

yan

Sluiten