Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan» STAAT EN OORLOG. 1787. 243

verdeeld in vier Straten, zullen in ieder Straat met de Meerderheid hunne Hemmen uitbrengen ; doch zullen , in geval de Advifen der Meerderheid van alle de vier Straten met eikanderen niet over een komen, hoofd voor hoofd daar over hunne Remmen moeten uitbrengen , en met de Meerderheid der prajfente Leden concludeeren.

Art. 8. Tot de graden van Bloedverwantfchap onder de Leden van de Magiftraat, by het Stadregt bepaald , waar door dezelve van de Magiftrature worden uitgefloten, zullen.mede zyn begrepen, dat geen Schoonvader en Schoonzoon , Stiefvader en Stiefzoon, gelyktydig in den Raad zullen zitten.

Waar onder echter de thans fungeerenden niet zullen begrepen zyn; noch ook de zodanigen, die gedurende dat zy in den Raad zitten, door Huwe» lyk tot die verwantfchap komen.

Art 9. Het zal altyd aan de Minderheid der Magiftraat , als mede aan de Minderheid der Gezworen Gemeente vry ftaan , om tegen de Refolutien en Conclufien . welke door de Meerderheid geno. men worden , te protefteeren en aantekeningen te maken, en dezelve zullen niet belet worden, zich daar over aan de Burgery uit te laten.

Art 10. Ue Leden van de Magiftraat, welkè in het vervolg zullen worden verkoren , zullen gene Provinciale ot Stedelyke Ambten bekleden.

Art, ! 1. De Leden van de Gezworen Gemeente, welke in het vervolg worden verkoren , zullen , behalven die Ambten, waar van zy by het Stadrecht zyn uitgefloten , ook geene bekleden, waar door dezelve aan de Provintie, of een buitenlands Heer of Mogendheid refponfabel zyn ; als mede , niec mogen zyn Schout ten platten Lande, Fiscaal van eenigen Droste, Klerk of Kamerbewaarder van de Provincie, Commis van 'sLands Magazynen, of Auditeur Militair.

Art. 12. Het zal de Burgerye ten allen tyde vry ftaan, eene Burger-Commisue te continueeren, of ook dezelve in te trekken , zo en in diervoegen , Q 2 als

Sluiten