Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1787. 277

derzelver genomene moeite bedankt, en zig met het bovenftaande Advis geconformeert.

(Was getekend,)

j. m. van pabst.

XVIII, Request van Burgers en Inwoonders van Twisk en naastby geleege Plaatfen , met een Declaratoir hunner gevoelens voor Hun Eiele Groot Mogende, om dadelyke Protectie der Ingezetenen van Hattem en Elburg, en tot voorziening te; gen Exercitie-Gorpfen, die niet en-

der Protetïie zyn; met betuiging van Hun Edele Groot Mog. gevoeligheid en genoegen over de gedeclareerde Sentimenten voor Hun Edele Groot Mogende. In dato 26 January 1787.

Is geleezen de Requeste van een aantal Burgers en Inwoonders van den Dorpe Twisk en naastby geleegen Plaatfen , waarby hunne gevoelens van erkentenis, hoogachting en verkleeftheid aan Hun Edele Groot Mog. en voor Hoogstderzelver Befluiten betuigen, en voorts verzoeken, dat de gevlugte Burgers van Hattem en Elburg, van de door Hun Edele Groot Mog. toegezegde Protectie daadelyk mogen jouisfeeren; en dat 'er geene Genootfchappen, Gezelfchappen of Exercitie-Gorpfen zul. len mogen fubfifteeren , dan die door Hun Edele Groot Mog. zyn genomen in Hoogstderzelver fpeciale Protectie en befcherming; breeder hier na ge. infereert.

Fiat Infertio.

.Waar op gedelibereert zynde, hebben Hun Ed.

S 3 Groot

Sluiten