Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jï86 jan. ZAAKEN VAN 1787.

aan Uw Edele Groot Mog. zouden moeten kennis geeven.

Hebben wy de eer , by deeze ter kennisfe van Uw Edele Grooc Mog. te brengen, dat de voorn. Commisfarisfen aan Ons hebben toegezonden , de voorfz. hier neevensgaande Staat van Ontfang en Uitgaave over den Jaare 1785, bedragende het zuiver overfchot ƒ 356231 :i2:4j.

En dat vervolgens de penningen , van tyd tot tyd , uit het Comptoir der Posteryen zyn overgebragt ten Comptoire Generaal van Holland.

Waar mede,

Edele Groot Mogende Heeren!

zullen Wy God Almagtig bidden, U Edele Groot Mog. te houden in Zyn heilige Protectie. Gefchreeven in den Haage den 30 January 1787.

(Onder ftond,) '

Uw Edele Groot Mogende Dienst, willige,

De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland.

(Laager ftond,)

Ter Ordonnantie van dezelve, (Was geteekend,)

a. J. r0yer.

Kor-

Sluiten