Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So» feb. ZAAKEN VAN 1787.

ven gedeclareert, ten uiterften gevoelig over de blyken van verknogtheid aan de Eer en Regeering van Hun Edele Groot Mog. , zo wel als aan de Algemeene belangen van liet Vaderland , in de voorfz. Requeste gemanifesteert, en niet dan met het grootfte genoegen kunnende befchouwen de recht Vaderlandfche verklaring der Onderteekenaren van dezelve, goedgevonden en verftaan de voorfz. Requeste ten dien opzigte, vermits daar omtrent geen fpeciaal verzoek is gedaan , verder aanteneemen voor Notificatie, en zal daar van Copie ten behoeve van de Supplianten worden uitgegeeven tot derzelver Informatie; en is wyders met opzigt tot het verzoek der Supplianten als Honoraire en Werkende Leden van de vereenigde Burger-Compagnie , onder de gemelde Heerlykheid en Zinfpreuk: voor het Vrye Vaderland, om in Hun Ed. Groot Mog. Refolutie van den 7 September 1786 te worden geconjprehendeert , goedgevonden en verftaan, dezelve Burger-Compagnie voor het Vrye Vaderland in de Ambagts-Heerlykheid van Tetterode en Aalbertsberg , meede te comprehendéeren in de Refolutie van den 7 Seprember laaistleedeo, by Hun Edele Groot Mogende ten aanzien der Gewapende Schutteryen en gelegalifeerde of toen fubfifteerende Genootfchappen van WapenoefFening binnen deze Provincie genomen , van welke ook tot dat einde Copie aan de Supplianten uitgegeeven zal worden, om benevens deze Refolutie hun te ftrekken tot informatie en zo het verder behoord; en zal meede Extract van dit PoincT: dezer Refolutie aan de Heeren Gecommitteerde Raaden worden gegeeven tot derzelver informatie en narigt; en is eindelyk goedgevonden dat het laatfte verzoek van de Supplianten zal worden gezonden aan de gemelde Heeren Gecommitteerde Raaden, om daarop te disponeeren.

De Eleeren van de Ridderfchap en Edelen hebben tot de voorfz, Refolutie niet geconcurreert.

De

Sluiten