Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb, STAAT EN OORLOG. 1787. $5

de Wetten van den Lande, in goede Juftitie re behoren; dat wyders ook, (cm daar van ais de nood het vorderen mogt gebruik te kunnen maken) vooral de vereischte ordre worde gefield, dat het actueel in Heusden leggende Guarnifoen van daar niet uitgetrokken, of eeniglints vermindert worde, voor dat in het zelve een geiyk , immers geen minder Guarnifoen riadelyk zal zyn binnen gerukt, en dat ook het aldaar zich bevindende Guarnifoen zal moeten daan ter dispofitie, en aan de ordres van de Heeren uit den Hove Provin» ciaal, derwaards te Committeeren, op gelyken voet als zulks te Rotterdam, in opzicht van Hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerdens, heeft plaats gehad.

Waarop gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verdaan, dat het voorfz. geproponeerde zal worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hun hdele Groot Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne, en de Vergadering daar op gediend van derzelver confideratien en advis ; en is, dien onverminderd, Copie van hec zelve verzegt door de Heeren Gedeputeerden der Steeden Schoonhoven, Alkmaar, Monnickendam en Purmerende, om daarop te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen.

De Heeren van de Ridderfchap èn Edelen hebben zig met het voorfz. geproponeerde ten vollen geconformeert; en alsnog ten fterkften geinfteert op eene kragtdadlge voorziening rot maintien der Hoogheid van Hun Edele Groot Mog., met verdereinftantie, dat het Befogne op gem, Propofitie ten fpoedigftep mogte worden gehouden.

Ca De

Sluiten