Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1787. 41

Harem en Elburg , tegen alle geweld hebben gepoogd te beveiligen — fchoon Hun Edele Groot Mog. dus door die alles de Burgers dezer Provintie tot herftel hunner Regten en Privilegiën , als het ware aangemoedigd , en ook zoo vesle voorname Leden en Steden der Hoge Vergadering dezer Provintie zig voor de belangens van deze Stad en Burgery ten_fterkften beyverd hebben — fchoon wy,. na drie jaren in der daad regeeringsloos geweest te zyn , op den zesden January laatstleden binnen deze Stad , door de toen alzo fnngeerende Schepenen, op herhaald verzoek van de geheele Bursery, juist in allen opzigten overeenkomfhg de Privilegiën, waarvan deze Stad, ten tyde derGraaflyke overheerIching zelfs jouïsfeerde, en op die wyze, zoo als dezelve Privilegiën , in eene refolutie van den 33 Maart 1670, by gelegentheid. van een gefchil, deswegens tusfehen den toenrualigen Drosfard en de RegenterP van die tyd fubfifteerende , door Hun Ed. Groot Mog. zelve geëxpliceerd zyn, de Regeering alhier hebben zien veranderen , en zells daar na eerst, door de Burgery dezer Stad met de alzoo wettig verkozene Regeerings-Leden een nieuw Stede, lyk RegeeringS'Reglement geïntroduceert is - En fchoon dus binnen deze Stad in geenen deelen op het gezag der Heeren Staaten dezer Provintie geëmpiëteerd, maar integendeel, Pegts eenige Stedelyke bezwaren op eene wettige wyze alhier herfleld zyn — zoo blykt het egter uit de ter Staren Vergadering laatst gedane Propofitie der Stad Gorinchem, nopens het gebeurde binnen deze Stad, dat dezelve, door Militaire magt gefierkt, geen minder g.vveld omtrent deze Stad en Burgery tragt uit te oeffenen , dan het welk zy zelve, in de bcfluiten der Heeren Staten van Gelderland nopens de Steden Hattem en Elburg, met zoo veele andere Leden der Hoge Vergadering dezer Provintie, heeft afgekeurd; terwyl de grote overmagt der Militairen , welke binnen deze Stad in bezetting leggen, en aan welken, tegen den inhoud van het plegtig verdrag tusfehen deze Stad en de Staten dezeHProvintie fubfifteerende.

c 5 en

Sluiten