Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4a feb. ZAAKEN VAN 1787.

en op het welk deeze Stad, als een integreerend Lid der Hoge Vergadering van dit Uewest met dezelve heeren Staten is vereenigd gebleven

zedert zoo veele jaren de Directie en het Gommandement der geheele Stad is toevertrouwd, ons buiten alle hoop en mogelykheid fielt, om het voorgenome geweld op eenigerleie wyze te kunnen ophouden of at keeren.

Aldus, Wel Edel Geftr. Manh. en Wel Ed Heeren 1 aldus is de toeftand van deze ongelukkige

Stad en weerloze Burgery , welke zig over niets meer beklaagt, dan over het onmededogend gedrag in dezen van hare Mede-Vaderlanders, welke te ras den inhoud der plegtige Acte van Verbintenis , door zoo vele Nederlanders ondertekend , fchynen vergeten te hebben, terwyl die zelfde Burgery, met de opregtlte gevoelen^ van erkentenis en dankbaarheid , immer zal blyven gedenken aan het aanbod van gewapende adfifientie, het welk haar door eenige Steden en Dorpen zoo vriendelyk gedaan is , niaar waarvan zy, uit hoofde der Militaire orders binnen deze Stad, dat namentlyk in dezelve geen gewapende Manfchappen mogen worden toegelaten, geen gebruik maken kan. — Intusfchen wenfehen wy den besten voorfpoed op al'e de befluiten, welke tot heil van het dierbaar Vaderland in uwe Vergadering zullen genomen worden; onder plegtige betuiging, dat wy gaarn ons met uwe verzoeken aan Hun Edele Groot Mog. ter hulpe van onze Rotterdamfche Broederen, vereenigen zouden, indien wy niet vreesden, dat onze poging daartoe,, met die zelfde verontwaardiging zoude behandelt worden, als ons onlangs gedaan aanbod aan Hun Ed. Groot Mog , waarin wy genoegzaam dezelfde offerte van eewapende adfiftentie reeds gedaan hebben, als waartoe wy van het Vaderlandlievend Ge. nootfehap van Wapenhandel te Delft, op den 23 jongstleden, mede een Concept Request ontvangen hebben; terwyl het ons aangenaam zal zyn te ontwaren , dat uwe Vaderlandlievende ondernemingen immer met een gunftiger oog, dan die der Heus-

Sluiten