Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paart. STAAT EN OORLOG. 1787.

XLIIL ExtraSl uit de Refolutie» va» de Heeren Staaten van Holland en West -Vriesland, in Hun Edele Groot Mog. Vergaderinge genoomen , inhoudende een Declaratoir van Dordrecht en Haarlem; contra-Declaratoir van Ridderfehap en 6 Steden, en aan gem. 2 Steden Copie gegeeven van 't verhandelde m hun abfentie. In dato 6 Maart 1787.

De Refoküien op voorleede Vrydag genomen, zyn geretumeert, en ca voorgaande deliberatie gehouden voor geanelteerd; en hebben de Heeren Gedeputeerden der Steden Dordrecht en Haarlem gedaan het navolgend declaratoir ; en voorts Copie verzogt van a!ie de Refolutien in hun afweezen genomen, om dezelve te examineeren, en zig daar op nader te expliceeren.

Tpve Heeren Gedeputeerden der Steden \_J Dordrecht en Haarlem hebben, ter voldoening aan de last van de Heeren hunne Principaalen '\ gedeclareerd:

Dat ^welgemelde Heeren Principaalen refpectivelyk door den Heer Raadpenfionaris kennis bekomen hebbende van Hun Edele Groot Mog. Kefolutie van den 28 February laatstieeden tot verfierking van 't Guarnifoen van den Haag met een convenabel aantal van Militie, breeder daarby omfchre. ven, dezelve buuden bevonden aan't hoofdoogmerk der Propofitie, hiertoe op den 17 bevooiens ter Vergadering gedaan, voldoende te zyn ; als tendeerende die Refolutie niet alleen din 't gemelde Guarnifoen ten ipoedigften te vermeerderen met Cavallery, zo wel als infantery, maar ook van daar toe

te

Sluiten