Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staart. STAAT EN OORLOG. ïfif. 63'

minfte kennis hadden gehad van het voorfz. voorneemen van het Exercitie-Genootfchap, veei min daar toe derzelver toedemming hadden gegeeven, gelyk geheel tegen de waarheid door de gem. Leden was geinfinueere en te kennen gegeeven , na alvorens over het voorfz. voorftei gedelibereerd te hebben, zig verpligt hadden gevonden, dit alles te brengen ter kennis en deliberatie van Hun Edele Groot Mog. gelyk zy de eere hadden te doen, en aangenomen hadden , het Hof en Magiftraat van 's Hage van Hoogstderzelver goedvinden te informeeren. Waar op gedelibereerd , en in agting genomen zynde dat offchoon de beraamde fchikking by hec voorfz. Exercitie - Genoodfchap, om door eenige Manfchappen uk het zelve heden en morgen in een byzonder huis , in ftilte eene byeenkomst te doen houden , ten einde by de hand te wezen , om, wanneer de nood het vorderde, en zulks van hun mogt gerequireerd werden, mede werkzaam te kunnen werden gemaakt tot bewaring van de goede rust alhier, blykbaar voortvloeid uit eene heilzame intentie, om , naar vermogen, voor de veiligheid van Hun Edele Groot Mog. «.efiderrtieplaats te helpen zorgen , en in zo verre beantwoord aan die loffelyke gevoelens, waar van het gem. Ge» noodfchap te meermalen profesfie gedaan heeft j , evenwel, daar de thans alhier genomen maatregulen voor compleet voldoende kunnen worden gehouden, om alle verkeerde desfeinen,zo die onverhooptelyk gelmeed mogten zyn, te verydeien, de voorfz. betoonde bereidvaardigheid van 't Genoodfchap , waar omtrend Hun Edele Groot Mog. anders ten >v hoogden gevoelig zyn, aangemerkt kan.wordeo als overbodig en mitsdien in dit tyddip best buiten werking zal werden gelaten: Is goedgevonden en verdaan, de Heren Gecommitteerde Raden by dee« zen te verzoeken en te qualificeeren , om aan de Beduurders van het voorfz. Genoodfchap van Hun Edele Groot Mog. bovengemelde fentimenten ken-<

nis

Sluiten