Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart» STAAT EN OORLOG. 1787. 83

O Edele Mog. te moeten voordraagen: ,, om eene „ tommishe te benoemen, in dezelve a le de : «! „ pheatoiren welke 't Reglement Reformatoir even „ gedagt, na den Dood van deszelfs nooit „ te roemene Sucheer al heeft moeten onderga?? „ na te gaan, en, om dezelve alle, geene uit "e! „ zondert, met een nauwkeurige op osfin2 van de ,, redenen aan welke zy ieder der^l^S^J „ verfchuldigt zyn," ter Tafel van dezen Staat te dienen, ten einde na een nauwkeurig onderzoek van de afzonderiyke redenen tot ieder explKr betrekkelyk, mede ook afzonderlyk dezelve rechï en remeaie mogen wedervaaren.

Terwyl de Ondergeteekenden *t voo* eene on weeifprekelyke waarheid houden, dweVeCmSl " 11? met O,vsrr.0l-T'og van alle de Leden

'^ie zelfd, we?reXfSt geft3Cht iS' m 20^S „ die zelfde wil kan of mag verandert werden, eff

„ even daarom (op dar men de woorden van den " na u Prov,"cla,al 'n z«kêre Misfive van den 18 „ Odober 170Ó, betrekkelyk de bekende Refolutie „ van den 23 Mey vart dat Jaar, omtrent de Jur s! „ diöie quitte tusfehen den Hove en den Actie* „ mifchen Senaat van Friesland , voorkomende

„der Heeren Gevolmachtigden Staten zyn mag", „ die hun Jaarlyks werd toevertrouwt, dezelve re* „ pnefeDteren, de Stemgerechtigden Ingezetenen „ derLanden.en de Magiftraten en Vröedfchappe! „ der Steden , die de originele Souverainen des „ Lands zyn, en ip welker boezem de oppermacht „ alle Jaaren wederkeert, en uit dien hoofde aan de „ bepalingen, die m de procuratien worden voor„ gefchreeven, verbonden zyn, ja dat dit iets is, „ het welk zo zeker en vast Itaat, dat niemand!

" rL^T k£nnJS heeft van ««e Vonden onzer „ Conftitutie , ondernemen zal, dit te weerfpre,, ken, uit confidentie van alle >t bovenftaande bw dezen de Ondergefchrevenen verklaaren , alle de afwykmgen van de primitive en duidelyke letter van meergemeld Reglement Reformatoir te huiden Voor F a za«

Sluiten