Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 maart. ZAAKEN VAN 1787.

zaken, die even zeer in haare beginfels, als voortong laboreeren aan die gebreken welke volgens de bezworene Conftitutie van friesland h m eene plaats betwisten, onder de wettige Kefolutien van dat Getneenebest, en daarom voor nul en van onwaarde geconfidereert en gehouden moeten wor-

^Aldus geproponeert by de Ondergeteekenden als Volmachten ten Landsdage wegens de Stad Workum den 15 Maart 1787.

d. n. van oer Haer, van Campers Nieuw-Land.

jetrus camper. edele mogende heeren1

51 De Ondergeteekende Volmacht van Worknm, vind zich gedrongen, na eene toedragt van verfcheide eebeurtenisfen, niet langer te mogen Mille zitten, maar tot maintien van 'sLands gemeene Mantrens aan U Edele Mog., de navolgende Propofitie, fe moeten voordragen, ten einde wegens het Quartier der Steden aan de drie Landquartlereu te werden voorgeftelt, zich voor zyn Advis met dezelve Propofitie Conformeerende.

Concept-Propofitie voor U Quartier

der Steeden,

HetOuartier proponeert aan de andere Quartieren, Om mei intrekking der Publieren van 25 Sf™be' iongstleeden, by Publicatie vast te ftellen; „ dat.Hun

. Edele Mog. een ieder hunner Medeburgeren wil?. lende maintineeren, by die Rechten , welke de ! geboorte in een vry Getneenebest op hun heeft

' overgebragt, zich genegen verkiaaren, omme alle £ zodanige Addresien en Requesten te ontvangen, " als een ieder Burger van Frieslands Gemeene! best , tot weeringe van ingefloope Abuizen in * 'sLands fundamenteele Conftitutie, nodig zal " oordeelen , in te dienen, ten einde langs dezen " weg, eens 't gewenschte effeft gebooren moge

Sluiten