Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1787. 189

denzelve ontfingen, van de ftille en bedaarde dispofitie der gemoederen der Ingezetenen, zoo in de Stad, als ter Plaatfe, alwaar Wy ons bevonden , hebben Ons ten einde ook aan orze ?yde eene volkomen confience te doen blyken , doen refolveeren van geene Wagt voor of op het Jacht te requireêren; zynde alleenlyk door den gemelde Commandeerende Officier een Wagtmeester der Huzaren, te Heusden in Guarnifoen leggende, in een naby gelegen huis voor den nacht tot onze dispofitie en Ordres geplaatst.

Den aard van onze Commisfie overwegende, hebben Wy vermeent, alvoorens tot het dadelyk uitvoeren van dezelve te Procedeeren , te moeten inquireeren na de acfueele omftandigheden en gefteldheid der gemoederen van de zodanige, welker verrigtingen op en na den 6 January laatstleden, Wy gelast waren te vernietigen , ten einde Ons ook daarna te kunnen reguleeren, en hebben ten einde daar van de nauwkeurigfte informatien te bekomen, den Secretaris der Stad, die by de zich noemende nieuwe Regeering, zowel als by de ouda Regeering voor den gemelden 6 January had gefungeert en als nog fungeerde, en die dus de nauwkeurigfte kennis hier van konde dragen, by Ons gerequireert, gelyk dezelve dan ook, zich nog dien zelfden avond aan het Jacht vervoegd hebbende , deszelfs informatien in zoo verre overeenkomftig waren met die van den Commanderende Officier, dat 'er gene vreze voor dadelyke en feitelyke oppófitien tegen de executie onzer last overbleef; waarom Wy dan ook refolveerden, omme gene buitengewone precautien van bezetting van posten in de Stad, of in de wapens komen van het Guarnifoen , maar alleenlyk de gewone en verfchuldigde Militaire eerbewyzingen te requireren.

De

Sluiten