Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s$2 maart. ZAAKEN VAN 1787.

die Stad tot eene zodanige hoogte geklommen zyn, dat het oproerig gepeupel meester is, en de Regeering genecesfiteerd heeft het Genoodfchap van Wapenhandel voor Vadcrland en Vryheid, het welk onder de fpeciale protectie van U Edele Groot Mog. is genomen , benevens het zogenaamde ExercitieGezelfchap, onder de Zinfpreuk: tot Nut van Hoorns Schuttery, te disfolveren ; als mede den perfoon van Jan Meyer, Bode van het door U Ëdele Groot Mog. gelegalifeerd Genoodfchap , uit de Stad te bannen; en eindelyk, Edele Gr. Mog. Heeren, om eenen zekeren Baptist , Metfelaarsknecht binnen voorfz. Stad , op order van den braven Kapitein Binkhorst geapprehendeerd , uit zyne detentie te ontflaan, welke Baptist voor een van de voornaamfte Oproermakers word gehouden, en ook gevat is, by zich hebbende een Snaphaan, met fchróot geladen.

Dat zulks is verricht geworden door eene groote fchaare* beftaande uit Timmerlieden, Handwerksgezellen, en allerlei gemeen, welke in gelederen van vieren op gisteren morgen na het Stadhuis gemarcheerd zyn, om door hunne Gecommitteerdens de nodige inftantien tot de voorfz. verzoeken te laten doen, en waar in zy dan ook gellaagd zyn; dat Burgemeesteren en Vroedfchappen na gehoudene deliberatie, gedurende welke tyd die groote menigte een kring by de huizen aan beide zyden tot aan de trappen van het Stadhuis heeft geformeerd, eene Publicatie hebben afgekondigd , waarby alle de drie vooifz verzochte poincien zyn geaccordeerd geworden.

Dat na deeze bekomene zegenpraal een zwaar gejoel onder de menigte is ontltaan , en Baptist door het gepeupel in triuroph naar de Oranje-Exercitieplaats is geleid.

Dat de Supplianten uit de informatien by

ex-

Sluiten