Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1787. 313

,, volftrekt, en in alle r.y.dperken zouden zyn

vernietigd of geabrogeerd."

Dus dagren of fchreven zyin Maart 1786Maar - in December van 't zelfde Jaar begrepen die zelfde Heeren : dat het tegen ,, alle gronden van Rechten aanloopt, „ dat „ 'er wegens zekere dispoficie of Stadsveror„ dening een Oótroi word ingeroepen , aan „ welke dispofitie of Stedelyke verordening „ door pofterieure Octroyen is gedero* „ geerd," — en zy voegden 'er by „ dat „ de Octroyen ten tyden der Graven ten aan-

zien der Stedelyke Regeringen gegeven ,

van tyd tot tyd vervangen en opgevolgd ,, zynde geworden, door andere Octroyen, „ de laatfte altyd geftrekt hebben tot een Wet „ en een Regel voor het volgend Stedelyk

„ bewind en dat bet dieshalven eene

„ manifeste abfurditeit uitieverd , zich op „ deze of gene anterieure Privilegiën te be„ roepen, ten einde een posterieur en vige„ rend Privilegie gealtereerd of vernietigd te „ krygen."

Onze Mede-Raden moeten zich hier overtuigd vinden van een gapende Contradictie,'— of zy moeten admitteren deze diftinttie: „dat „ vroegere Privilegiën of Oöroyen volftrekt

vernietigd worden door zulke latere, welke „ voor den Verkryger meer voordelig en ,, zonder uitdruklyke bepaling van tyd of „ conditie gegeven zyn. —— Doch dat de „ oudere nooit vervallen , maar met alle

recht gereclameerd kunnen en mogen wor„ den, wanneer de latere, zonder of tegen „ begeerte der genen, die daar in geïnteres,, feerd waren, zyn in de waereld gekomen, „ — of voor den Burger min voordelig, .—. „ of duidelyk geaccrocheerd zyn aan deze of ,, gene conditie, omftandigheid of tydperk,

welke reeds vervuld zyn." Deze diftinclie op de bekendfte principes V 5 vaa

Sluiten