Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6 april. Z A AKEN VAN 1787.

het werk (tellen, en waartoe Hun Edele Gr. Agtb. anders , na vrugteloos zpo vele bewyzen van derzelver gematigde eD vredelievende gezindheid te hebben afgelegd, door alle weldenkende Nederlanders teu vollen geregdgd zouden moeten worden gehouden ; en hebben Hun Edele Groot Agtb. , om alverder aan de ga'ntfche waereld te tonen, dat het Dezelve, geenzins om de uitoeffening van eenig onwettig of onmatig gezag, maar alleenlyk om het welzyn van Stad en Burgery, zoo wel als om de herltelling en bevestiging van hunne aloude Voorregten te doen is , by provifie zig nog wel willen vergenoegen met het neemen van zulke Refolutien, en het ftellen van zoodanige Ordres, gelyk op heden werkelyk by de Vroedfchap is gefchied, waardoor alle willekeurig en voor deze Stad fchadelyk misbruik en vervoering van die Penningen, welke alleen door dezer Stads goede Burgeren en Ingezetenen worden opgebragt, uiet alleen voorge. komen, maar ook die Gelden zoodanig verzekerd zullen worden, dat dezelve nimmer ten nadeele, maar veeleer, ingeval van noodzakelykheid , ter beveiliging van Stad en Burgery zullen kunnen worden gebruikt.

Van welke genomen Refolutie de Vroedfchap heeft gedagi, het welmeenend Publiek niet onkundig te moeten laten , in dat billyk vertrouwen, dat alle goede Burgeren en Ingezetenen van deze Stad en Vryheid gaarne al het hunne zullen toe> brengen , tot bevordering van deze Vroedfchaps heilzame oogmerken ; ten welken einde alle Bur* gers en Ingezetenen voornoemd op het ferieufte worden vermaand , van nu voortaan die penningen, welke dezelve, zoo wegens Huis- en Haard. Reden , Dienstboden-, Paarden-, KofFy en TheeGelden, als wegens eenige andere belastingen, van welken aart die ook zouden mogen wezen, gewoon zyn te betalen aan de onderfcheiden Uitmaners , Collecteurs, of Admodiateurs binnen deze Srad, aan geene andere perfonen te voldoen, dan aan die „geenen , welke daartoe binnen weinige dagen by

na-

Sluiten