Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MBY. STAAT EN OORLOG, 1787. 173

CRI» Refolutie van de Staaten van Holland op de Magiflraats-beftelling te Hemden, In dato n Mey 1787,

By refumtie en tot finale afkomst op beden, volgens Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 26 der voorlede Maand, gedelibereert zynde op het Rapport den 6 te voren ter Vergadering uitgebracht, door de Heeren van de.Ridderfchap en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het Groot Befogne, hebbende ingevolge en tot voldoening aan Hun Edele Groot Mog. Refolutie Commisforiaal van den 16 November 1784 geëxamineert een Request aan Hun Edele Groot Mog. geprsefenteerd door Fredrik Rant, Burgemeester, en Confiantinus WilheU mus Propfiing Schepen der Stad Heusden, zoo voor zich zelfs, als Gecommitteerd van vier Mede-Leden van de Magiifraac derzelve Stad, en alzo te zamen zes van de elf Leden der Magiflraat aldaar, befiaande uit den Castelein Orosfaard, drie Burgemeesteren en zeven Schepenen, verzoekende efficacieufe voorziening nopens de Magiftraats-beflelling aldaar, als mede een.Misfive van W. van der Doet van Noordwyk , als Castelein Drosfaard over Stad en Lande van Heusden, gefchreven alhier in den Hage, den 15 November 1784, houdende deszelfs bericht op het voorfz. Request nevens de Bylagen by dezelve Misfive gevoegd: en voorts ingevolgen en ter voldoening van Hun Edele Groot Mog. nadere Refolutie Commisforiaal van den 9 February 1786" eene Misfive van Zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange , gefchreven op het Loo den 6 bevorens, houdende mede deszelfs confideratien en bericht op het voorfz. Request, benevens de Bylagen tot dezelve Misfive behorende; mitsgaders eindelyk, inge» volgen en ter voldoening van Hun Edele Groot Mog» Refolutie Commisforiaal van den 19 Cctober 1786, eene Misfive van de Meerderheid van de Mag ftraat der,Stad Heusden, gefchreven aldaar op den 13 van N de.

Sluiten