Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 mey. ZAAKEN VAN 1787.

dezelve Maand Oétober, daar by, op fundament der redenen in dezelra Misfive gedetailleerd , noch» maals verzoekende, dat Hun Edele Groot Mogende ten fpoedigften volgens de Refolutie by Hun den 37 December 1783 omtrent de Jaarlykfcha vernieuwing dér Wet aldaar, overeenkomftig Stads Privilegiën genomen , den Drosfaard en Schout dier Stad zouden gelieven te ordonneren, zich conform de voorfz. Rechten en Privilegiën omtrent de Magiftraats-beftelling-te gedragen.

Alsmede op de Misfive van de Heeren Gecommitteerde Raden van den 25 der gemelde Maand April, en den 26 by Copie aan de Leden gegeven met de daar by gevoegde Misfive van P> C. Hoynck van Papendrecht, by hun, na het overlyden van den Heer van de Noordwyken, op zyn verzoek gequalificeert tot de provifionele waarneming der Posten van Drosfaard en Schout der Stad Heusden c. a., kennis gevende van zyn bevinding en verrichte, en vragende hoe zich in deze verder te gedragen.

Is, op de gronden by het voorfz. Kaport gelegd, goedgevonden en verftaan , by deze te verklaren, dat voortaan , • met betrekking tot de Magiftraats^ beftelling der Stad Heusden , overeenkomftig de oude Rechten en Herkomen, en Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 13 Maart 1670, zal moeten worden gehandelt; met last aan den Casrelyn Drosfaard van de Stad en Landen van Heusden in der tyd, om zich dien conform te gedragen.

En zal van deze Refolutie kennis worden gegeven, zo aan Zyn Hoogheid den Heere Prince Erfftadhouder, als aan den thans noch fungerende Magiftraat der Stad Heusden , om denzelven refpedivelyk te ftrekken tot informatie en naricht.

Dat wyders, gelyk de Nominatie tot verandering van den Magiftraat te Heusden, op den 3 January van dit Jaar geformeert, naar dat zelfde principe is ingericht, terwyl de affchrapping van twee Perfonen , en de aanvulling derzelven met twee anderen uit de oude Schepenen, welke van wegens Hun Ed. Hroot Mr>x, moet gefchieden , thans, daar den

Dros.

Sluiten