Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meï. STAAT EN OORLOG. 1787. 175

Drosfaard van Heusden overleden is, door den Perfoon , die ad interim als Drosfaard is aangefteld, zal worden gedaan , den thans fungerende Magi. ftraat der Stad Heusden zal worden aangefchreven , om ten fpoedigften , de Nominatie in het Collegie van dienende Schepenen, op den 3 January laatstleden geformeert, den ad interim aangeftelden Drosfaard te prsfenteren, ten einde daarmede conform het oud herkomen, door het affchrappen van twee Perfonen en het fuppleren van twee anderen uit de oude Schepenen te worden gehandelt.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen, zyn van Advis geweest, dat alle de Stukken tot de voorfz. zaak relatif behoorden te worden gezonden aan hec Dof, of aan den Hogen Raad, ten einde na behoorlyk onderzoek daaromtrent zodanig te Adviferen als in goede Juftitie zal bevonden worden te behoren , onvermindert Hun Edele Groot Mog. deliberatie over de Propofitie door de Heeren vanGorinchem den 21 Maart gedaan, en dat voorts de Magiftraat, dewelke volgens Hun Edele Groot Mog. Refolutie is herfteld, en by continuatie weigert daar aan te voldoen, by aldien binnen zekeren bepaalden tyd daar aan niet obtempereert, derzelver Posten zouden behoren te worden voor vacant verklaart, en nader omtrent derzelver fuppletie zodanig gedelibereert en gerefolveerc als Hun Edele Groot Mog. zullen oordelen te behoren; en hebben mitsdien de voorfz. Refolutie wel expresfelyk gecontradiceerd.

T~\t Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Enkhuizen, Edam en Medemblik hebben gedeclareert in het nemen van de bovenftaande Refolutie niet te hebben geconcurreert, maar gemeent, dat de quseftie over de principale zaak behoorde te werden geren voijeert aan de Ordinaris Juftitie, en dat

ver-

Sluiten