Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212 mey. ZAAKEN VAN 1787*

conform is geweest; noch aan den anderen kant (zo als de Ridderfchap zich vermeet} dat het een Rebellie tegen den Souveraia heeft geïnvolveerd, — Oordelende zy Heeren Gedeputeerden , dat de beflisfing van dit gefrhtl tusfchen Staats-Leden onderling een object had kunnen zyn van die Mediatie , welke door diverfe Bondgenoten aan de Heeren Staten van Gelderland vruchteloos is aangeboden. Doch dat niet te min uit het Protest der Stad Harderwyk , relatief het geval dezer twee Steden, ten Quartiersreces. fe van Veluwe gedaan, en aldaar geïnfereerd, en vervolgens door den Druk publicq gemaakt , ten volle blykt, dat de Gelderfche Steden (het zy wel het zy kwalyk) fuftineren het Recht te hebben , en ook met er daad dikwyls hebben gepracf ifeerd, om het doen van Staats-Publicatien, waartoe zy niet geconcurreert hebben op haar Territoir te weigeren , op fundament van zekere aan haar Competerende Privilegiën. — En dat zy Heeren Gedeputeerden uit dit gedeclareerde van één der Gelderfche Staatsleden zelf ziende coniferen, dat de weigering van het doen der. bovengemelde Publicatie te Elburg gefundeerd is geweest op een ge/ustineerd, en met voorbeen den gejiaafd Privilegie , menen te moeten befluiten, dat de beoordeling van het gepasfeerde omtrent Elburg niet zo zeer afhangt van de beflisfing der voorfz. qusstie , maar alleenlyk van. de beantwoording dezer vragen: of het fuftineren, dat men zodanig een Privilegie heelt, een misdaad van rebellie genaamd raag worden? en of een Lid va» Staat in 't voorftaan eener fustenue, die door lommigen zyner Mede-Staatsleden erkend en gebillykt word, door andere disfentiërende Leden met Militair geweld mag tegengegaan en bedwongen worden? Dat wel de voornanders van du Geweld, ■ pe-

Sluiten