Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233 mey. ZAAK EN VAN

1787.

genheid der provifionele dispenfatie van dienst van eenige Officieren, uit hoofde van gegevene opening der by hun onttangene ordres, van den GeneraalMajor van tiysfil, om op zekere fein-fchoten zonder Territoir ie ontzien , naar Utrecht te marcheren, by U Edele Mog, hebben aangekend, generhande ingang hebben gevonden, maar dat integendeel de. zelve roet ftïlzwygen zynde beantwoord , U Edele Mog. zyn overgegaan tot dien flap, om de Officieren, welke zich niet bereidwillig hadden getoond, om te verklaren, dat zy de gemelde ordres van voorn. Generaal-Major zouden opvolgen, dadelykte fulpenderen.

Wy zouden mitsdien wel haast de moed verloren geven, om op dit point nader by U Edele Mog. met eenige hoop van fucces te urgeren; Dan het criticq moment, en het bezcf van de gevolgen, welke de ver dere executie van de voorfz. Refolutie en de vervuilng der Plaatfen van de gemelde Officieren, welke volgens informatie, by U hdele Mog. mede ftond te gitchiedei', noodwendig zoude moeten hebben, dringt Ons, om noch deze uiterfte poging te doen, en Ü Koele Mog. mee allen mogelyken ernst!, en by al wat dierbaar is, te obtefteren, van toch deeze zaak in nadere en bedaarde overweging te nemen.

Wanneer aezelve word ingezien van de zyde der Milfairtn, ^an men niet disconveniëren, dat ja wel dezelve zich bevinden in de facheufe omftandighe* den, van te moeten.kiezen tusfchen de harde alternative , v;m een hun voorgefteld wordend verlies van hun fortuin en beftaan, aan de eene; en aan de at dere zyde, van een verzaking van de verplichting, waar in zy tof de gezamentlyke Bondgenoten ftaan, eo eene ongehoorzaamheid aan die uitdrukkelyke Ordres, weikc hun uit naam van dezelve, overeen' komftig de ongineit- verplichting gegeven zyn; doch dai echter voor hun, zullen zy als brave en eerlyke luiden handelen, gene andere keuze te doen is, dan zich friptelyk te houden aan die ordres welke het in. trekken van eene iiovmtie zonder confent van den Tcrriiorialen Souverain verbieden; terwyl zy tot

dat

Sluiten