Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kEY. STAAT EN OORLOG. i.78T,

„ Stad ten fterkften geürgeerd, dat door Hoogsts, dezelven de tegenswoordige Gedeputeerden im„ mediaat uit 's Hage opontboden mogen worde™J om in perzoon rekenfchap en verantwoording "n „ derzelver gedraging in dezen te doen , en intuïï >, fchen andere Gedeputeerden, op Wier gevoelens s. en trouwe de Natie zig verlaten kan. derwaird,

" Huï PdfiÊZ °Men,-met !3St om het ^enéTege's „ Hun Edele Mog intentie reeds is gedaan, nos » zoo veel mogelyk te desavouëeren en te herS

pen. En voorts, wat de Militie ter repartitie dezer Provintie ftaa„de, betreft: „ Den vooWm „ den Generaal-Major van der Hoop, buSToIdï

als Ritmeester te Rellen, gelyk oók alle verdere „ M.litairen, welke door Ridderfchap en Steden! 9, in de Provintie gerequireerd zynde, zig bÖ „ de Heerenmaand aldaar niet fisteeren. of in an! M dere opzigten aan de orders van Hun Ed. Mol ,, disobeuient bevonden worden, verklarende §

* Sn anderzints i» h verder betaleï

van deze Troupen te moeten difficulteeren."

CXViH. Concept-Èxtenfie 0p den voet eener JSegotiatie van vyf Millioenen Guldens tegen 'twee en een half per Ct gearrefieerd by Hun Edele Grooï j Mog. In dato 19 Mey 1787.

DVXSf£Se°rlSfih/eft-ter Veering gérap, poneert de Confideratien en het Advis van de Heeren van de Ridderfchap en verdere Hud Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de zakïï van de Financiën , hebbende, ingevolge en tor vnb doen.ng aan Hun Edele Gr. Mog!tfol i Gom J ™J wn den a4 Maart laatstleden , by h™ dragen der Confemen voof dit Taar pPfWPrL» . biet de n^.Q^MttX^S^^^

Kren11 mifsff™™"?? "-danige "meest SXVu-^-arende *y*e het verder beny

Sluiten