Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g96 me* ZAAKEN VAN 17%7«

om wettige redenen, & Rei Public» caufa abfent, heeft vernomen het gebeurde in de Vroedfchap op den 21 April laatstleden, wegens de Remotie van 9 zyner Mede Raaden, 200 wel als het geen daarop is gevolgd den 3 May , en eindelyk de Electie van 9 Perfonen, in eene Vergadering op den 7 daaraan volgende; dan tot welk laatfte hy zelfs geene Misfive van Stads wegen, zo als anders altoos in diergelyke gelegendheden , 't geen uit Stads Misfiven Boeken, ter Secretarie berustende, van de oudfte tyden af, blyken kan, aan de Heeren Gedeputeerdeus van Stads, wegen in de Staats-Collegien, te gefcbieden gebruikelyk is, wanneer maar eenige Eleclien van nieuwe Regenten moet werden gedaan , hepft ontfangen, waarom hy dan ook dit voornemen heeft geïgnoreerd, immers niets daarvan geloofd, en om die redenen dan ook niets ten dien opzigten heeft geëntameerd , ondernomeD , gedaan , of gedeclareerd.

' En vermits deze violente en onvoorbeeldelyke behandeling ten opzigte van 9 zyner Mede-Raden gepleegd, naa zyne gedagten abfolut is ftrydende met het Privilegie van Vrouwe Maria van Bourgondien, van Maart 1476, volgens het welke de Vroedfchappen hun leven of Poorierfchap geduurende moeten fnngeren.

Als mede direcT: aanloopt tegens de Refactie van Haar Edele Groot Mog. in dato % Augustus 1658, by welke uitdrukkelyk is gesitueerd, dat aan de Vroedfchappen geenzints competeert het Recht, of de dispofitie. tot uitzetting of fuspenfie van hunne Mede? lieden uit dezelve Vroedfchappen.

Zo als hy ook nergens eenige voetftappen heeft gevonden, dat immer zelfs aan de geheele Volkftem, of al het Volk in het genenaai, hoe zeer hy anders betuigd de wettige,

Volk-

Sluiten