Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-KENNIS.

gelyk de hedendaagfche Chineezen, en de Roomschgezinde Christenen, aan hunne afgezonderde fchimmen, goddelyke eere, gebeden en offerhanden toebragten.

Dan dit kwaad, zoo verderfelyk voor den zuiveren en redelyken Godsdienst, als de bronader en baarmoeder van de Afgodery en den Beeldendienst, had nochtans deeze groote nuttigheid , dat de Vorsten zig benaarftigden, om wel te doen, om de Kunsten en Weetenfchappen te beloonen , om bewonderaars te vinden en veel vermogende pennen, die hunne gedachtenisfe vereeuwigen , en hen onder de Goden plaatzen zouden. Misfchien zou men zelfs kunnen betoogen, dat gecne Helden en weldoenders van hun Vaderland den naam en rang van Onfterfelyke Goden, na hunnen dood, verworven hebben; dan die hunnen naam onder de Volkeren, beroemd en onfterfelyk gemaakt hadden: gelyk zy ook, zonder dat,^geene plaats onder de Onfterfelyke Goden , welker wooninge by het vleesch niet is, dat is by de zalige Hemeiingen 9 konden verwerven.

Het

Sluiten