Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HJST ORIE-KENNI&

ftige plechtigheden vereerden ; even gelyk hier de Chineezen doen. De gewyde Hiftorien van alle volkeren, zoo als die, by de Propheeten, voorfpeld en naderhand gebeurd zyn, toonen de Goddelyke verontwaardiginge jegens zulke fnoodheden, ten klaarften; by het afichilderen van de geftrenge ftraffen en verlchrikkelyke oordeelen, welke, niet alleen de aloude inwooners van Paleftina, maar ook naderhand de voornaamfte, rykfte en geduchtfte natiën, de Tyriers, by voorbeeld, de Babiloniers en Egyptenaren, troffen, en menig Koningryk, dat van Israël, en dat van juda zelfs, over hoop wierpen, de fteden vernielden, en de fchoonfte landsdouwen in cenzaame woeftenyen verkeerden.

Uit de aloude gefchiedenisfen vandeInvl°e* Griekenland en van Roomc, leert menft^ennwel zonneklaar, welk eene overmagt detenfchaP-i befchaafde Zeden, Wysgeerte, Wee-P*;Xd* tenfehappen en Kunsten hebben over der natie, andere en vreemde Natiën, welke die voorrechten misfehen. 't Was waarlyk niet zonder reden, dat men, te Athene, en te Sparit, en vervol-

II Deel, B gens

Sluiten