Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4° verhandelinge over de

Want, op zoortgelyke wyze, kan men, ook de uitfteekendfte merkwaardigheden uitkippen , en Apophthtgmata, fchoone gezegdens, en wonderlyke byzonderheden aantekenen, gelyk tElianus, Valerius Maximus, Aulus Gellius, Plinius, Alexander ab Alexandro, Erasmus en zoortgelyke Schryvers gedaan hebben. Welke uitrekende merkwaardigheden vooral kunnen te pas komen, by het opftellen van Lofredenen, Heldendichten en Romans -} gelyk wy, denkelyk, by eene nadere gelegenheid , breedvoeriger zullen zeggen.

Nuttigheid Mogeiyk zal iemand der Leezers fteïk""ee-my ftilzwygende te gemoete voener Hisw-ren, waarom de kunst van het opftel*ie- len eener Historie zoo omftandig opgegcevcn, daar 'er zo weinige menfchen die kunst beoefenen ? Maar ik antwoorde, dat alles wat ik hier te berde breiige, zoo zeer niet daar toe Strekt, om te vermaak en ; als wel om te onderwyzen. Dan myne vooruitzichten gaan verder. My is wel eens verhaald, in myne jeugd, en ik heb het naderhand wel geleezen, dat zommige beroemde mannen hunnen geleerden »" ar-

Sluiten