Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENAAMD SA DJ ARA RADJA DJAWA. 2S3

dit voor een gedierte was, 't geen derniaaten naar eenen menfch geleek? Het^ antwoord was, het is een Wanara, of. Aap. En nog een weinig verder gekomen, zag hy een mooyen vogel, en vroeg ook aan den ouden man, wat dit voor een fchepzel was. En gehoord hebbende, dat de vogel Tjioeng genaamd wierd e , zeide hy ik heb nog geen naam: daarom zal ik my noemen Tjioeng Wanara: (22) 't geen"Kee Boejoet ook toeftont, en, met volle goedkeuringe, bekrachtigde.

Na dat zy nu dus al eenen geruimen tyd voortgereisd hadden, en dit aan Tjioeng Wanara begon te verdrieten , vroeg hy den grysaard, waar zyn vriend dan woonde ? Hier op antwoordde hy ik geloove waarlyk , dat myn vriend van hier verhuisd is ; en dan zal hy zekerlyk aan het hof zyn verblyf houden;

C'i2) Mogelyk zal deeze benaaminge daar toe geftrekt hebben , om de vlugheid van den vogel met de fchranderheid van den Aap . by .wyze van eene geheimzinnige voorfpellinge, in deeze Jongeling te doen faamenloopen. Want dit ftrookt zeer wel met de gewoonten , der 2\oude Oosterlingen ■ van welke ons het eerlte Hisiorieboek van Mofes en andere Oosterfche fchriften .ettelyke voorbeelden 'opleveren.

Sluiten